سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

پرده بگرفتند روز مهرگان از روی تو

خاطر ناشاد ایرانی شد از روی تو شادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - پرده بگرفتند روز مهرگان از روی تو

\vni f'vtjkn v,c liv'hk hc v,d j,

ohxv khahn hdvhkd an hc v,d j, ahn


 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی تک بیتی های صائب تبریزی با معنی در صائب تبریزی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی معنی شهر که دوران فلک بسیار بودست در سعدی
 • جستجوی مژگان در حافظ
 • جستجوی صبا در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 292199