سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

پانزده روز است تا جایم در این زندان بود

بند و زندان کی سزاوار خردمندان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - پانزده روز است تا جایم در این زندان بود

\hkcni v,c hsj jh [hdl nv hdk cknhk f,n

fkn , cknhk ;d sch,hv ovnlknhk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 285767