سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

گر زبردستی کشد از زبردستان انتقام

سرنگون گردد اگر خود رستم دستان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - گر زبردستی کشد از زبردستان انتقام

'v cfvnsjd ;an hc cfvnsjhk hkjrhl

svk',k 'vnn h'v o,n vsjl nsjhk f,n


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727