سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

اولین دفتر که نفرین کرد بر شاه قجر

نوبهار است آنکه نام من بر او عنوان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - اولین دفتر که نفرین کرد بر شاه قجر

h,gdk ntjv ;i ktvdk ;vn fv ahi r[v

k,fihv hsj Hk;i khl lk fv h, uk,hk f,n


 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی شب نیست که در فراق رویت در سعدی
 • جستجوی ناگفته سخن در بیدل دهلوی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287600