سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

دزد و خونی بگذرند آزاد در دهلیز حبس

لیک ما را منع بیرون شد ازین زندان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - دزد و خونی بگذرند آزاد در دهلیز حبس

ncn , o,kd f'bvkn Hchn nv nigdc pfs

gd; lh vh lku fdv,k an hcdk cknhk f,n


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561