سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

مجرمین در شب فرو خسبند زیر آسمان

وین ضعیف پیر در این کلبه در بندان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - مجرمین در شب فرو خسبند زیر آسمان

l[vldk nv af tv, osfkn cdv Hslhk

,dk qudt \dv nv hdk ;gfi nv fknhk f,n


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573