سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

منظرم دیوار و موشم مونس و کیکم ندیم

باد زن آه پیاپی ، شمع سوز جان بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - منظرم دیوار و موشم مونس و کیکم ندیم

lkzvl nd,hv , l,al l,ks , ;d;l kndl

fhn ck Hi \dh\d ، alu s,c [hk f,nتعداد ابیات منتشر شده : 292199