سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

گویی این نغمهٔ خوش باعث تعدیل وی است

ورنه آن لهجهٔ بد، مایهٔ رسوایی بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - گویی این نغمهٔ خوش باعث تعدیل وی است

',dd hdk kyliٔ o,a fhue jundg ,d hsj

,vki Hk gi[iٔ fn، lhdiٔ vs,hdd f,n


 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644