سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

نامهٔ هریک بخوان و کردهٔ هریک

وین سخنان مرا به بازی مشمرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - نامهٔ هریک بخوان و کردهٔ هریک

khliٔ ivd; fo,hk , ;vniٔ ivd;

,dk sokhk lvh fi fhcd lalvتعداد ابیات منتشر شده : 331673