سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

بهار آمد و سنبل برآمد از لب جوی

به بوی زلف تو ای شمسهٔ بتان بهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - بهار آمد و سنبل برآمد از لب جوی

fihv Hln , skfg fvHln hc gf [,d

fi f,d cgt j, hd alsiٔ fjhk fihvتعداد ابیات منتشر شده : 327341