سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

سفیه محتسبانی کجا ز جهل و خری

خرند بی سبب ، آزار مردم بازارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - سفیه محتسبانی کجا ز جهل و خری

stdi lpjsfhkd ;[h c [ig , ovd

ovkn fd sff ، Hchv lvnl fhchv


 • جستجوی مدلهای کوتاهی مو زنانه در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630