سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

تو جار دانش و داد آن زمان زنی که شوی

امین خرمن فلاح و دفتر تجارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - تو جار دانش و داد آن زمان زنی که شوی

j, [hv nhka , nhn Hk clhk ckd ;i a,d

hldk ovlk tghp , ntjv j[hv


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی شرافت در همه ی آثار
 • جستجوی امور در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630