سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

شافعی و بوحنیفه ، مالک و حنبل

ابجد خوانند و او معلم مفلقآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - شافعی و بوحنیفه ، مالک و حنبل

ahtud , f,pkdti ، lhg; , pkfg

hf[n o,hkkn , h, lugl ltgrتعداد ابیات منتشر شده : 364441