سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

چون تافت روی تربیت از این خجسته ملک

فرسوده گشت ملک و دگرگونه گشت حالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - چون تافت روی تربیت از این خجسته ملک

],k jhtj v,d jvfdj hc hdk o[sji lg;

tvs,ni 'aj lg; , n'v',ki 'aj phgتعداد ابیات منتشر شده : 364441