سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

سومین بار است تا در این مغاک هولناک

بود باید با ددان همصحبت و همسر مراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - سومین بار است تا در این مغاک هولناک

s,ldk fhv hsj jh nv hdk lyh; i,gkh;

f,n fhdn fh nnhk ilwpfj , ilsv lvhتعداد ابیات منتشر شده : 206498