سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

حشم و لشکر برده به فراز و به نشیب

سپه و سنگر بسته به وهاد و به تلالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - حشم و لشکر برده به فراز و به نشیب

pal , ga;v fvni fi tvhc , fi kadf

s\i , sk'v fsji fi ,ihn , fi jghg

تعداد ابیات منتشر شده : 510165