سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

به تن و توش ، جوان و به بر و دوش ، قوی

به روش، تندخرام و به سخن، چرب مقالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - به تن و توش ، جوان و به بر و دوش ، قوی

fi jk , j,a ، [,hk , fi fv , n,a ، r,d

fi v,a، jknovhl , fi sok، ]vf lrhg

تعداد ابیات منتشر شده : 510165