سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

افزود به خوارزم و به بلغار، حبش را

پیوست به لیبی و به پنجاب ، ختن راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - افزود به خوارزم و به بلغار، حبش را

htc,n fi o,hvcl , fi fgyhv، pfa vh

\d,sj fi gdfd , fi \k[hf ، ojk vh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165