سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

وآن دگر اندر پیاده رو به بم و زیر

نوحه کند با نوای نازک و غمگینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - وآن دگر اندر پیاده رو به بم و زیر

,Hk n'v hknv \dhni v, fi fl , cdv

k,pi ;kn fh k,hd khc; , yl'dkتعداد ابیات منتشر شده : 367935