سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

بوکه ز فرتو خون تازه درآید

بار دگر اندرین عروق و شرائینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - بوکه ز فرتو خون تازه درآید

f,;i c tvj, o,k jhci nvHdn

fhv n'v hknvdk uv,r , avhئdkتعداد ابیات منتشر شده : 367907