سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

آن مفاخرت آخر با مجادلت پیوست

وان مجادلت بنشاند، بیخ کین در آن سامانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - آن مفاخرت آخر با مجادلت پیوست

Hk lthovj Hov fh l[hngj \d,sj

,hk l[hngj fkahkn، fdo ;dk nv Hk shlhkتعداد ابیات منتشر شده : 373712