سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

آن قصص فرامش شد وان چهار تن ماندند

در میان آن غوغا، زار و مضطر و حیرانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - آن قصص فرامش شد وان چهار تن ماندند

Hk rww tvhla an ,hk ]ihv jk lhknkn

nv ldhk Hk y,yh، chv , lqxv , pdvhkتعداد ابیات منتشر شده : 373712