سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

جایی است نزه باغی است فره

کوهی است بلند آبی است روانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - جایی است نزه باغی است فره

[hdd hsj kci fhyd hsj tvi

;,id hsj fgkn Hfd hsj v,hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165