سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

جایی است نزه باغی است فره

کوهی است بلند آبی است روانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - جایی است نزه باغی است فره

[hdd hsj kci fhyd hsj tvi

;,id hsj fgkn Hfd hsj v,hk


 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712