سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

ز رجس شرک ، به ری شد به قوت توحید

همین بس است به دهر افتخار پاکستانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - ز رجس شرک ، به ری شد به قوت توحید

c v[s av; ، fi vd an fi r,j j,pdn

ildk fs hsj fi niv htjohv \h;sjhkتعداد ابیات منتشر شده : 373712