سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

صد چین و شکنج افکند نسیم

از رشک ، برابر وی مشک چینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - صد چین و شکنج افکند نسیم

wn ]dk , a;k[ ht;kn ksdl

hc va; ، fvhfv ,d la; ]dkتعداد ابیات منتشر شده : 407826