سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

آن یکی نپتون شد آن دیگر اورانوس آن زحل

وان دگر بهرام و آن یک تیر و آن یک مشتریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - آن یکی نپتون شد آن دیگر اورانوس آن زحل

Hk d;d k\j,k an Hk nd'v h,vhk,s Hk cpg

,hk n'v fivhl , Hk d; jdv , Hk d; lajvd

تعداد ابیات منتشر شده : 474552