سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

قیمت آزادی و عشرت بدان

ای که به آزادی و عشرت دریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - قیمت آزادی و عشرت بدان

rdlj Hchnd , uavj fnhk

hd ;i fi Hchnd , uavj nvdتعداد ابیات منتشر شده : 407797