سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

خسته شدم یارب از این درد و رنج

چیست کنون چاره به جز شاکریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - خسته  شدم  یارب از این درد و رنج

osji anl dhvf hc hdk nvn , vk[

]dsj ;k,k ]hvi fi [c ah;vdتعداد ابیات منتشر شده : 407797