سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

داد خدایش زن والاگهر

دختر و چندین پسر گوهریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - داد خدایش زن والاگهر

nhn onhda ck ,hgh'iv

nojv , ]kndk \sv ',ivdتعداد ابیات منتشر شده : 407782