سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

به فرمان اثند ذرات و ،دارد،

به هر ذره فرمانش یکسان ، روانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - به فرمان اثند ذرات و ،دارد،

fi tvlhk hekn bvhj , ،nhvn،

fi iv bvi tvlhka d;shk ، v,hkd

تعداد ابیات منتشر شده : 478376