سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

جهان ارغنونست و او ارغنونزن

هم از اوست آهنگ و لحن اغانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - جهان ارغنونست و او ارغنونزن

[ihk hvyk,ksj , h, hvyk,kck

il hc h,sj Hik' , gpk hyhkd

تعداد ابیات منتشر شده : 478376