سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

نگر کاندرین پهنهٔ بیکرانه

که یارد جز او دعوی پهلوانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - نگر کاندرین پهنهٔ بیکرانه

k'v ;hknvdk \ikiٔ fd;vhki

;i dhvn [c h, nu,d \ig,hkd

 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478376