سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

جهان با همه عرض و طول و نمایش

سراسر گمان ست و او بی گمانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - جهان با همه عرض و طول و نمایش

[ihk fh ili uvq , x,g , klhda

svhsv 'lhk sj , h, fd 'lhkd

تعداد ابیات منتشر شده : 478391