سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

با چنین طبع خسته و خط زشت

چون توانم جواب خواجه نوشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - با چنین  طبع خسته و خط زشت

fh ]kdk xfu osji , ox caj

],k j,hkl [,hf o,h[i k,aj

تعداد ابیات منتشر شده : 478361