سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

ظاهراً تازه همتی کردند

وان قفس را مرمتی کردندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - ظاهراً تازه همتی کردند

zhivhً jhci iljd ;vnkn

,hk rts vh lvljd ;vnkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510165