سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

ور کسی طاقتش شدید بود

داربستی بر آن مزید شودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - ور کسی طاقتش شدید بود

,v ;sd xhrja andn f,n

nhvfsjd fv Hk lcdn a,n

تعداد ابیات منتشر شده : 507645