سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

گه به عین الحیات گیرد جا

گَه شود شوم تر ز مرگ فجاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - گه به عین الحیات گیرد جا

'i fi udk hgpdhj 'dvn [h

'َi a,n a,l jv c lv' t[h

 • جستجوی شکست در فردوسی
 • جستجوی هوس باد بهارم در حافظ
 • جستجوی تخته نرد در خاقانی
 • جستجوی خون در اسدی توسی
 • جستجوی نماز در حافظ
 • جستجوی پای در امیرخسرو دهلوی
 • جستجوی محسن در همه ی آثار
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی اگر پند خردمندان به شیرینی در همه ی آثار
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050