سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

دشمن مردمان به سر و علن

کز چه دارند مردمش دشمنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - دشمن مردمان به سر و علن

nalk lvnlhk fi sv , ugk

;c ]i nhvkn lvnla nalk

تعداد ابیات منتشر شده : 508050