سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

آن که اندر زمانه شد بدنام

طشت رسوائیش فتاد از بامآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - آن که اندر زمانه شد بدنام

Hk ;i hknv clhki an fnkhl

xaj vs,hئda tjhn hc fhl

تعداد ابیات منتشر شده : 508050