سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

دایه ای مهربان تر از مادر

که بریده است کودکان را سَرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - دایه ای مهربان تر از مادر

nhdi hd livfhk jv hc lhnv

;i fvdni hsj ;,n;hk vh sَv

تعداد ابیات منتشر شده : 508095