سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

گلوی شیرخواره بفشرده

عرضشان برده، مالشان خوردهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - گلوی شیرخواره بفشرده

'g,d advo,hvi ftavni

uvqahk fvni، lhgahk o,vni

تعداد ابیات منتشر شده : 508095