سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

همه چشمش به مال همسایه است

وای طفلی کش این سبع دایه استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - همه چشمش به مال همسایه است

ili ]ala fi lhg ilshdi hsj

,hd xtgd ;a hdk sfu nhdi hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 508665