سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

همه چشمش به مال همسایه است

وای طفلی کش این سبع دایه استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - همه چشمش به مال همسایه است

ili ]ala fi lhg ilshdi hsj

,hd xtgd ;a hdk sfu nhdi hsj

 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی عشاق در همه ی آثار
 • جستجوی آب در همه ی آثار
 • جستجوی قدرت در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی تواضع در صائب تبریزی
 • جستجوی خدا در همه ی آثار
 • جستجوی حرف ژ در پروین اعتصامی
 • جستجوی دل آرام در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508095