سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

مردمان را همج خطاب کند

جاهل و گول و کج حساب کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - مردمان را همج خطاب کند

lvnlhk vh il[ oxhf ;kn

[hig , ',g , ;[ pshf ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 508575