سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

خویش را از علی گرفته قیاس

فرق ننهاده فربهی ز آماسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - خویش را از علی گرفته قیاس

o,da vh hc ugd 'vtji rdhs

tvr kkihni tvfid c Hlhs

تعداد ابیات منتشر شده : 508575