سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

آن که غالی اا خداش پندارد

با تو بسیار فرق ها داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - آن که غالی اا خداش پندارد

Hk ;i yhgd hh onha \knhvn

fh j, fsdhv tvr ih nhvn

تعداد ابیات منتشر شده : 508665