سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

پانزده روز داشتم دربند

بعد از آنم در این اطاق افکندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - پانزده روز داشتم دربند

\hkcni v,c nhajl nvfkn

fun hc Hkl nv hdk hxhr ht;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 508620