سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

چون ز محبس کنی نگاه به کوی

هست ایوان بانگ رویارویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - چون ز محبس کنی نگاه به کوی

],k c lpfs ;kd k'hi fi ;,d

isj hd,hk fhk' v,dhv,d

تعداد ابیات منتشر شده : 509490