سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

سر او را به مهر کردم راست

بوسه ای نیز حق زحمت خواستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - سر او را به مهر کردم راست

sv h, vh fi liv ;vnl vhsj

f,si hd kdc pr cplj o,hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 509490