سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

گفت لختی زکام بودم من

شب دوشینه کم غنودم منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - گفت لختی زکام بودم من

'tj gojd c;hl f,nl lk

af n,adki ;l yk,nl lk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165