سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
ملک الشعرای بهار

با منش گفتی از قدیم همی

الفتی بوده است بیش وکمیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

ملک الشعرای بهار - با منش گفتی از قدیم همی

fh lka 'tjd hc rndl ild

hgtjd f,ni hsj fda ,;ld

تعداد ابیات منتشر شده : 510120